Tour xổ số Việt Nam

Date27/04/2018 | 13:38

Tour xổ số Việt Nam

XỬ LÝ HÓA ĐƠN TRONG TRƯỜNG HỢP KHÔNG TIẾP TỤC SỬ DỤNG

Kiến thức của bạn:

     Tour xổ số Việt Nam

Kiến thức của luật sư:

     Chào bạn,  Với câu hỏi của bạn chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau:

Cơ sở pháp lý:

Thông tư 39/2014/TT-BTC hướng dẫn bán hàng hóa dịch vụ
Nội dung tư vấn về xử lý hóa đơn trong trường hợp không tiếp tục sử dụng
1. Các trường hợp tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh không tiếp tục sử dụng hóa đơn
Tại khoản 1, điều 21, Thông tư 39/2014/TT-BTC hướng dẫn bán hàng hóa dịch vụ quy định các trường hợp không tiếp tục sử dụng hóa đơn:

     “a) Tổ chức, hộ, cá nhân được cơ quan thuế chấp thuận ngưng sử dụng mã số thuế (còn gọi là đóng mã số thuế) phải dừng việc sử dụng các loại hóa đơn đã thông báo phát hành còn chưa sử dụng.

     b) Tổ chức, hộ, cá nhân phát hành loại hóa đơn thay thế phải dừng sử dụng các số hóa đơn bị thay thế còn chưa sử dụng.

     c) Tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh mua hóa đơn của cơ quan thuế không tiếp tục sử dụng thì tổ chức, hộ, cá nhân mua hóa đơn phải tiến hành hủy hóa đơn theo hướng dẫn tại Điều 29 Thông tư này.

     d) Hóa đơn mất, cháy, hỏng theo hướng dẫn tại Điều 24 Thông tư này.”

     Theo quy định trên, các trường hợp tổ chức, hộ, cá nhân được coi không tiếp tục sử dụng hóa đơn là:

Tạm ngừng sử dụng mã số thuế và được cơ quan thuế chấp thuận
Phát hành hóa đơn thay thế và dừng sử dụng các hóa đơn bị thay thế chưa sử dụng
Mua hóa đơn của cơ quan thuế không tiếp tục sử dụng và phải hủy hóa đơn
Mất, cháy, hỏng hóa đơn.Xử lý hóa đơn không tiếp tục sử dụng

2. Tour xổ số Việt Nam
Tại khoản 2 điều 21 Thông tư 39/2014/TT-BTC hướng dẫn hóa đơn bán hàng hóa dịch vụ có quy định:

     “Hóa đơn không tiếp tục sử dụng do tổ chức, hộ, cá nhân thông báo với cơ quan thuế thuộc các trường hợp nêu tại khoản 1 Điều này.

     Hóa đơn chưa lập mà tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh bỏ trốn khỏi địa chỉ kinh doanh mà không thông báo với cơ quan thuế;

    Hóa đơn chưa lập của tổ chức, hộ, cá nhân tự ý ngừng kinh doanh nhưng không thông báo với cơ quan thuế;

    Hóa đơn mua của cơ quan thuế mà tổ chức, hộ, cá nhân có hành vi cho, bán”.

     Như vậy, đối với hóa đơn không tiếp tục sử dụng thuộc trường hợp nêu trên thì sẽ được cơ quan thuế quản lý trực tiếp ra thông báo hết giá trị sử dụng hóa đơn.

Xổ số Cần Thơ

Ls. Hà Ngọc Hạ
Ls. Hà Ngọc Hạ
Ls. Mai Đức Đông
Ls. Mai Đức Đông
Ls. Nguyễn Duy Hạnh
Ls. Nguyễn Duy Hạnh
Ls. Nguyễn Thành Đạt
Ls. Nguyễn Thành Đạt
Ls. Nguyễn Thị Yến
Ls. Nguyễn Thị Yến
Ma Thị Là
Ma Thị Là
Nguyễn Tiến Hoàng
Nguyễn Tiến Hoàng
Ý kiến phản hồi -
Tên của bạn
Điện thoại
Email
Địa chỉ