Xổ số miền Trung

Date27/04/2018 | 10:54

BẢO HIỂM CHÁY NỔ NHÀ CHUNG CƯ Câu hỏi của bạn: chủ đầu tư giữ lại 1 phần diện tích dưới tầng hầm với mục đích kinh […]

BẢO HIỂM CHÁY NỔ NHÀ CHUNG CƯ
Câu hỏi của bạn:

     – Phí bảo hiểm cháy nổ bắt buộc: phần diện tích dưới tầng hầm của CĐT có phải đóng như các căn hộ khác không? Nếu đóng thì dựa vào căn cứ nào? Và phí đóng áp dụng ra sao?

     – Phí bảo trì tòa nhà 2%: cũng tương tự, phần diện tích tầng hầm có phải đóng phí này và căn cứ??

     Rất mong nhận được phản hồi hợp lý và các dẫn chứng pháp lý để bên em có thể hoàn thành công việc.

Câu trả lời của Luật sư:

      Với câu hỏi của bạn chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau:

Cơ sở pháp lý

Luật nhà ở 2014;
Nghị định 130/2006/NĐ-CP quy định chế độ bảo hiểm cháy nổ bắt buộc;
Thông tư liên tịch 214/2013/TTLT-BTC-BCA của Bộ tài chính và Bộ công an quy định chi tiết một số điều của nghị định 130/2006/NĐ-CP và nghị định 46/2012/NĐ-CP quy định chế độ bảo hiểm cháy nổ bắt buộc.
Nội dung tư vấn bảo hiểm cháy nổ nhà chung cư
1. Xổ số miền Trung
Theo quy định tại khoản 1 điều 3 thông tư liên tịch 214/2013/TTLT-BTC-BCA, cơ quan, tổ chức, cá nhân có cơ sở nguy hiểm về cháy nổ quy định tại Phụ lục 1 nghị định 35/2003/NĐ-CP phải mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc đối với tài sản của cơ sở đó.

     Điều 6 nghị định 130/2006/NĐ-CP quy định về tài sản phải tham gia bảo hiểm cháy nổ bắt buộc như sau:

     “Tài sản phải tham gia bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc gồm: nhà, công trình kiến trúc và các trang thiết bị kèm theo; máy móc thiết bị; các loại hàng hóa, vật tư, tài sản khác mà giá trị của nó tính được thành tiền.”

     Như vậy, nhà chung cư là cơ sở có nguy hiểm về cháy nổ phải mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc. Nhà và tầng hầm của nhà chung cư là tài sản phải tham gia bảo hiểm cháy nổ.

     Về trách nhiệm mua bảo hiểm cháy nổ nhà chung cư quy định tại điểm b khoản 2 điều 3 thông tư liên tịch như sau:

     b) Đối với cơ sở trong đó có nhiều hộ như nhà tập thể, nhà chung cư hoặc trong một cơ sở mà có nhiều cơ quan, tổ chức, cá nhân thuê, trách nhiệm mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc thực hiện như sau:

     – Trường hợp xác định được người là chủ sở hữu cơ sở hoặc người được chủ sở hữu giao quản lý hoặc người đại diện chung (sau đây gọi chung là người đại diện), thì người đó chịu trách nhiệm mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc. Từng hộ, cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm nộp phí bảo hiểm cho người đại diện. Trong trường hợp này, người được bảo hiểm là từng hộ, cơ quan, tổ chức, cá nhân đã nộp phí bảo hiểm cho người đại diện.

     – Trường hợp không xác định được người đại diện thì từng hộ, cơ quan, tổ chức, cá nhân trong cơ sở đó có trách nhiệm trực tiếp mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc”

     Như vậy, đối với tầng hầm chủ đầu tư giữ lại để kinh doanh cũng phải nộp bảo hiểm cháy nổ. Chủ đầu tư vẫn phải nộp phí bảo hiểm cho Ban quản trị vận hành nhà chung cư như các cá nhân, hộ gia đình khác mua nhà chung cư.

     Về số tiền bảo hiểm cháy nổ bắt buộc tối thiểu phải nộp theo quy định tại điều 7 nghị định 130/2006/NĐ-CP như sau:

     “Số tiền bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc tối thiểu là giá trị tính thành tiền theo giá thị trường của tài sản phải tham gia bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc tại thời điểm tham gia bảo hiểm. Trường hợp không xác định được giá thị trường của tài sản thì số tiền bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc do các bên thỏa thuận.”


Bảo hiểm cháy nổ nhà chung cư

2. Trách nhiệm nộp phí bảo trì nhà chung cư
Khoản 1 điều 108 Luật nhà ở 2015 quy định về kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu như sau:

     “a) Đối với căn hộ, phần diện tích khác trong nhà chung cư mà chủ đầu tư bán, cho thuê mua thì chủ đầu tư phải đóng 2% giá trị căn hộ hoặc diện tích khác bán, cho thuê mua; khoản tiền này được tính vào tiền bán, tiền thuê mua nhà mà người mua, thuê mua phải đóng khi nhận bàn giao và được quy định rõ trong hợp đồng mua bán, hợp đồng thuê mua;

     b) Đối với căn hộ, phần diện tích khác trong nhà chung cư mà chủ đầu tư giữ lại không bán, không cho thuê mua hoặc chưa bán, chưa cho thuê mua tính đến thời điểm bàn giao đưa nhà chung cư vào sử dụng, trừ phần diện tích thuộc sở hữu chung thì chủ đầu tư phải đóng 2% giá trị căn hộ, phần diện tích giữ lại; phần giá trị này được tính theo giá bán căn hộ có giá cao nhất của nhà chung cư đó.”

     Có hai đối tượng phải nộp kinh phí bảo trì nhà chung cư là người mua, thuê mua và chủ đầu tư đối với phần diện tích mà chủ đầu tư giữ lại không bán, không cho thuê mua.

     Theo quy định tại khoản 1 điều 101 Luật nhà ở, chỗ để xe ô tô thuộc quyền quản lý của chủ đầu tư nếu người mua, người thuê mua căn hộ không mua hoặc thuê chỗ để xe ô tô. Như vậy, tầng hầm chỗ để xe ô tô được xác định là phần sở hữu riêng của chủ đầu tư không phải đóng kinh phí bảo trì phần sở hữu chung và chủ đầu tư sẽ phải tự chịu trách nhiệm bảo trì phần sở hữu riêng này.

Xổ số miền Bắc

Ls. Hà Ngọc Hạ
Ls. Hà Ngọc Hạ
Ls. Mai Đức Đông
Ls. Mai Đức Đông
Ls. Nguyễn Duy Hạnh
Ls. Nguyễn Duy Hạnh
Ls. Nguyễn Thành Đạt
Ls. Nguyễn Thành Đạt
Ls. Nguyễn Thị Yến
Ls. Nguyễn Thị Yến
Ma Thị Là
Ma Thị Là
Nguyễn Tiến Hoàng
Nguyễn Tiến Hoàng
Lê Thị Thu Trang
Lê Thị Thu Trang
Ý kiến phản hồi -
Tên của bạn
Điện thoại
Email
Địa chỉ