Xổ số Bình Phước

Date27/04/2018 | 13:47

Xổ số Bình Phước

CHI PHÍ ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN PHẦN MỀM DỰ TOÁN

Câu hỏi của bạn:

     Tôi viết 1 phần mềm dự toán và muốn đăng ký bản quyền phần mềm với nhà nước để kinh doanh. Xin luật sư cho biết thủ tục và chi phí đăng ký phần mềm ạ. Cảm ơn luật sư!

Câu trả lời của Luật sư:

     Chào bạn, Với câu hỏi của bạn chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau:

Cơ sở pháp lý:

Luật sở hữu trí tuệ năm 2005
Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2009
Nghị định 100/2006/NĐ-CP Hướng dẫn Bộ luật Dân sự, Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan
Thông tư 221/2016/TT-BTC mức thu quản lý sử dụng phí đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả.
Nội dung tư vấn về thủ tục và chi phí đăng ký bản quyền phần mềm dự toán
1. Thủ tục đăng ký bản quyền phần mềm dự toán
a. Loại hình đăng ký
Tại Khoản 5 Điều 1 Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2009 các loại hình tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả:

     “m) Chương trình máy tính, sưu tập dữ liệu”

     Trường hợp của bạn là đăng ký bản quyền phần mềm thuộc đối tượng được đăng ký bảo hộ quyền tác giả, do vậy để được bảo hộ quyền của mình bạn cần tiến hành làm thủ tục đăng ký bảo hộ với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

     b, Hồ sơ đăng ký bản quyền phần mềm dự toán
Tại điều 50, Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 quy định đơn đăng ký quyền tác giả như sau:

     “2.Đơn đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan bao gồm:

     a) Tờ khai đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan.

     Tờ khai phải được làm bằng tiếng Việt và do chính tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan hoặc người được ủy quyền nộp đơn ký tên và ghi đầy đủ thông tin về người nộp đơn, tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả hoặc chủ sở hữu quyền liên quan; tóm tắt nội dung tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình hoặc chương trình phát sóng; tên tác giả, tác phẩm được sử dụng làm tác phẩm phái sinh nếu tác phẩm đăng ký là tác phẩm phái sinh; thời gian, địa điểm, hình thức công bố; cam đoan về trách nhiệm đối với các thông tin ghi trong đơn.

     Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch quy định mẫu tờ khai đăng ký quyền tác giả, đăng ký quyền liên quan;

     b) Hai bản sao tác phẩm đăng ký quyền tác giả hoặc hai bản sao bản định hình đối tượng đăng ký quyền liên quan;

     c) Giấy uỷ quyền, nếu người nộp đơn là người được uỷ quyền;

     d) Tài liệu chứng minh quyền nộp đơn, nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền đó của người khác do được thừa kế, chuyển giao, kế thừa;

     đ) Văn bản đồng ý của các đồng tác giả, nếu tác phẩm có đồng tác giả;

     e) Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu, nếu quyền tác giả, quyền liên quan thuộc sở hữu chung.

     3. Các tài liệu quy định tại các điểm c, d, đ và e khoản 2 Điều này phải được làm bằng tiếng Việt; trường hợp làm bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch ra tiếng Việt.”

     Như vậy, để đăng ký bản quyền phần mềm hồ sơ gồm:

Tờ khai đăng ký quyền tác giả (Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch quy định mẫu tờ khai đăng ký quyền tác giả) lập bằng tiếng Việt, do chính bạn ký tên ghi đầy đủ thông tin về người nộp đơn, tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả; tóm tắt nội dung tác phẩm; thời gian, địa điểm, hình thức công bố; cam đoan về trách nhiệm thông tin ghi trong đơn.
Hai bản sao tác phẩm đăng ký quyền tác giả: 02 đĩa CD chứa phần mềm đăng ký, 02 bản in phần mềm đăng ký.
Giấy ủy quyền phải được làm bằng tiếng Việt (nếu có ủy quyền người nộp),
Bản sao giấy chứng minh nhân dân của tác giả
Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (nếu người nộp đơn là pháp nhân)
Tài liệu chứng minh quyền nộp đơn phải được làm bằng tiếng Việt, nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền đó của người khác do được thừa kế, chuyển giao, kế thừa.
Văn bản đồng ý của đồng tác giả phải được làm bằng tiếng Việt, nếu có đồng tác giả
Văn bản đồng ý của đồng chủ sở hữu phải được làm bằng tiếng Việt, nếu quyền tác giả thuộc sở hữu chung.Xổ số Bình Phước

      c, Thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký bản quyền phần mềm dự toán
Tại Điều 39, Nghị định 100/2006/NĐ- CP quy định thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả:

     “Cục Bản quyền tác giả Văn học – Nghệ thuật có thẩm quyền cấp, cấp lại, đổi, huỷ bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan quy định tại khoản 1, 2 Điều 51 của Luật Sở hữu trí tuệ”.

     Sau khi hoàn tất các tài liệu nêu trên bạn mang đến Cục bản quyền tác giả để nộp hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền tác giả

     d, Thời hạn cấp giấy chứng nhận đăng ký bản quyền phần mềm dự toán
Tại Điều 52, thời hạn cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả:

     “Trong thời hạn mười lăm ngày làm việc, kể từ ngày nhận đơn hợp lệ, cơ quan quản lý nhà nước về quyền tác giả, quyền liên quan có trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan cho người nộp đơn. Trong trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan thì cơ quan quản lý nhà nước về quyền tác giả, quyền liên quan phải thông báo bằng văn bản cho người nộp đơn”.

    Sau khi bạn nộp hồ sơ tại Cục bản quyền tác giả, sau 15 ngày làm việc bạn sẽ được cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả. Trong trường hợp từ chối cấp, thì Cục bản quyền tác giả phải thông báo bằng văn bản cho bạn.

2. Chi phí đăng ký bản quyền phần mềm dự toán
Tại Điều 4, Thông tư 221/2016/TT-BTC quy định mức thu phí như sau

     “Chương trình máy tính, sưu tập dữ liệu hoặc các chương trình chạy trên máy tính mức thu phí là 600.000 đồng”

Trực tiếp xổ số miền trung

Ls. Hà Ngọc Hạ
Ls. Hà Ngọc Hạ
Ls. Mai Đức Đông
Ls. Mai Đức Đông
Ls. Nguyễn Duy Hạnh
Ls. Nguyễn Duy Hạnh
Ls. Nguyễn Thành Đạt
Ls. Nguyễn Thành Đạt
Ls. Nguyễn Thị Yến
Ls. Nguyễn Thị Yến
Ma Thị Là
Ma Thị Là
Nguyễn Tiến Hoàng
Nguyễn Tiến Hoàng
Ý kiến phản hồi -
Tên của bạn
Điện thoại
Email
Địa chỉ