Kết quả xổ số Miền Nam

Date26/04/2018 | 10:27

Mình ở Hà Nội. Mình có công ty tại Cụm Công Nghiệp X, chuyên cho thuê nhà xưởng. Xin cho mình hỏi: Công ty mình có được cho Công ty nước ngoài có 100% vốn đầu tư nước ngoài thuê nhà xưởng không? Cụ thể: Công ty đó của Hồng Kông và họ thành lập công ty mới trên đất cho thuê của bên công ty mình.

:  Mình ở Hà Nội. Mình có công ty tại Cụm Công Nghiệp X,

chuyên cho thuê nhà xưởng. Xin cho mình hỏi: Công ty mình có được cho

Công ty nước ngoài có 100% vốn đầu tư nước ngoài thuê nhà xưởng

không? Cụ thể: Công ty đó của Hồng Kông và họ thành lập công ty mới

trên đất cho thuê của bên công ty mình.

Công ty bạn cho thuê nhà xưởng và công ty Hồng Kông muốn thuê nhà

xưởng của bạn phải tuân theo quy định tại Luật kinh doanh bất động sản

2014 và Luật đầu tư 2014 và các văn bản hướng dẫn liên quan. Công ty bạn

muốn cho thuê nhà xưởng theo Điều 10 Luật kinh doanh bất động sản 2014 và

Mục I Chương 2 Nghị định 76/2015/NĐ-CP.

Tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản phải thành lập doanh nghiệp

theo quy định pháp luật về doanh nghiệp hoặc hợp tác xã theo quy định của

pháp luật về hợp tác xã (sau đây gọi chung là doanh nghiệp) và phải có vốn

pháp định không được thấp hơn 20 tỷ đồng, trừ các trường hợp sau:

– Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua

bất động sản quy mô nhỏ, không thường xuyên quy định tại Điều 5 Nghị định

76/2015/NĐ-CP;

– Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ bất động sản quy định tại Chương IV

Luật Kinh doanh bất động sản 2014.

Doanh nghiệp kinh doanh bất động sản thuộc diện có vốn pháp định quy

định tại Khoản 1 Điều 10 Luật kinh doanh bất động sản 2014 phải chịu trách

nhiệm về tính trung thực, chính xác của số vốn pháp định.

Theo Điều 9 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014 quy định điều

kiện của bất động sản đưa vào kinh doanh gồm:

1. Nhà, công trình xây dựng đưa vào kinh doanh phải có đủ các điều kiện sau

đây:

a) Có đăng ký quyền sở hữu nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất trong

giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất. Đối với nhà, công trình xây dựng có sẵn

trong dự án đầu tư kinh doanh bất động sản thì chỉ cần có giấy chứng nhận về

quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;

b) Không có tranh chấp về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, công trình

xây dựng gắn liền với đất;

c) Không bị kê biên để bảo đảm thi hành án.

2. Các loại đất được phép kinh doanh quyền sử dụng đất phải có đủ các điều

kiện sau đây:

a) Có giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất

đai;

b) Không có tranh chấp về quyền sử dụng đất;

c) Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

d) Trong thời hạn sử dụng đất”.

Như vậy bạn muốn cho thuê nhà xưởng, bạn phải có Giấy chứng nhận

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì bạn

đủ điều kiện cho thuê nhà xưởng.

Căn cứ Khoản 24 Điều 1 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP quy định tổ chức

kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư

nước ngoài, hộ gia đình, cá nhân thuê đất của Nhà nước trả tiền thuê đất hàng

năm; thuê đất, thuê lại đất trong khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm công

nghiệp, làng nghề trả tiền thuê đất hàng năm và đã được cấp Giấy chứng nhận

thì được cho thuê tài sản gắn liền với đất đã được tạo lập hợp pháp theo quy

định của pháp luật nếu đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về

kinh doanh bất động sản. Người thuê tài sản phải sử dụng tài sản trên đất theo

mục đích đã được xác định trong quyết định cho thuê đất của cơ quan nhà nước

có thẩm quyền hoặc trong hợp đồng thuê đất, thuê lại đất đã ký.

Do đó, phía công ty Hồng Kông có 100% vồn đầu tư nước ngoài sẽ được

thuê lại nhà xưởng của công ty bạn và phải sử dụng đúng mục đích theo quyết

định mà công ty Hồng Kông ký với công ty bạn.

Các câu hỏi tương tự liên quan:

- Thủ tục thuê đất 50 năm để sản xuất, kinh doanh đối với nhà đầu tư nước

ngoài.

- Thủ tục mua nhà, mua đất đối với cá nhân, tổ chức người nước ngoài.

Kết quả xổ số Miền Nam

Ls. Hà Ngọc Hạ
Ls. Hà Ngọc Hạ
Ls. Mai Đức Đông
Ls. Mai Đức Đông
Ls. Nguyễn Duy Hạnh
Ls. Nguyễn Duy Hạnh
Ls. Nguyễn Thành Đạt
Ls. Nguyễn Thành Đạt
Ls. Nguyễn Thị Yến
Ls. Nguyễn Thị Yến
Ma Thị Là
Ma Thị Là
Nguyễn Tiến Hoàng
Nguyễn Tiến Hoàng
Lê Thị Thu Trang
Lê Thị Thu Trang
Ý kiến phản hồi -
Tên của bạn
Điện thoại
Email
Địa chỉ