xổ số việt nam thứ tư

Date27/04/2018 | 14:30

xổ số việt nam thứ tư

Câu hỏi 1: Kính chào quý công ty, tôi hiện đang có nhu cầu thuê 2000m2 của nhà nước ở tỉnh Thái Bình trong thời hạn 50 năm với tư cách công ty để xây

dựng cơ sở sản xuất, vậy hồ sơ tôi cần chuẩn bị gồm những giấy tờ gì, trình tự thủ tục ra sao?

A,  HỒ SƠ GỒM:

                a) Đơn xin giao đất, cho thuê đất; Đơn xin giao đất, cho thuê đất

theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT.

b) Trích lục bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo địa chính thửa đất (Phòng

tài nguyên và môi trường có trách nhiệm cung cấp trích lục bản đồ địa chính

thửa đất đối với những nơi đã có bản đồ địa chính hoặc thực hiện trích đo địa

chính thửa đất theo yêu cầu của người xin giao đất, thuê đất).

c) Văn bản thẩm định nhu cầu sử dụng đất. quy định tại Khoản 3 Điều 58 của

Luật Đất đai và Điều 14 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm

2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai

(sau đây gọi là Nghị định số 43/2014/NĐ-CP) đã lập khi cấp giấy chứng nhận

đầu tư hoặc thẩm định dự án đầu tư hoặc xét duyệt dự án;

d, Trích lục bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo địa chính thửa đất. Cơ

quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm cung cấp trích lục bản đồ địa

chính thửa đất đối với những nơi đã có bản đồ địa chính hoặc thực hiện trích

đo địa chính thửa đất theo yêu cầu của người xin giao đất, thuê đất.

B, TRÌNH TỰ

Bước 1:

 Chuẩn bị hồ sơ và thực hiện việc nộp đơn xin thuê đất tại Phòng Tài nguyên

và Môi trường cấp Huyện nơi có đất; trong đơn phải ghi rõ yêu cầu về diện

tích đất sử dụng.

Bước 2: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện có trách nhiệm xem xét

lại hồ sơ; trường hợp đủ điều kiện thì làm trích lục bản đồ địa chính hoặc trích

đo địa chính khu đất đối với nơi chưa có bản đồ địa chính, trích sao hồ sơ địa

chính và chuyển đến Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện.

* Trường hợp nhận hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian tối đa

03 ngày, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thông báo và hướng dẫn người

nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

Bước 4: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện có trách nhiệm thẩm tra các

trường hợp xin thuê đất, xác minh thực địa khi cần thiết, trình Ủy ban nhân

dân huyện ký quyết định cho thuê đất.

Bước 5: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện trao cho người sử dụng đất

và thực hiện ký hợp đồng thuê đất đối với trường hợp được thuê đất.

Các câu hỏi tương tự liên quan:

- Cho thuê lại đất thuê 50 năm trả tiền hàng năm;

- Quy trình chuyển đổi mục đích sử dụng đất đối với đất thuê 50 năm;

- Tư vấn về bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thuê 50 năm.

xổ số Minh Chính

Ls. Hà Ngọc Hạ
Ls. Hà Ngọc Hạ
Ls. Mai Đức Đông
Ls. Mai Đức Đông
Ls. Nguyễn Duy Hạnh
Ls. Nguyễn Duy Hạnh
Ls. Nguyễn Thành Đạt
Ls. Nguyễn Thành Đạt
Ls. Nguyễn Thị Yến
Ls. Nguyễn Thị Yến
Ma Thị Là
Ma Thị Là
Nguyễn Tiến Hoàng
Nguyễn Tiến Hoàng
Lê Thị Thu Trang
Lê Thị Thu Trang
Ý kiến phản hồi -
Tên của bạn
Điện thoại
Email
Địa chỉ