Xổ số miền Bắc

Date27/04/2018 | 14:28

Xổ số miền Bắc

Câu hỏi 6: Kính gửi quý Công ty ! Tôi có nộp bộ hồ sơ đăng ký nhãn hiệu hàng hóa cho công ty tôi lên Cục Sở hữu trí tuệ trụ sở ở TP.HCM (từ tháng 4/2014). Sau mấy tháng tôi nhận được phản hồi - hồ sơ chấp nhận hợp lệ. Từ đó tới nay, đã hơn 1 năm cục Sở hữu trí tuệ vẫn chưa trả kết quả cho chúng tôi.

Tôi có liên hệ ra trụ sở ngoài Hà Nội - nhân viên tiếp nhận hồ sơ của tôi nói tôi chờ thêm ít tháng (đã chờ thêm 3 tháng), họ ưu tiên hồ sơ dịch vụ và vì hồ sơ quá nhiều mong doanh nghiệp thông cảm. Chờ quá lâu, tôi muốn nhờ quý Cong ty tư vấn giup.

1. Cơ sở pháp lý:

Luật sở hữu trí tuệ sửa đổi bổ sung 2009

Nghị định 103/2006/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp

2. Nội dung tư vấn:

Căn cứ theo quy định tại Điều 119 Luật sở hữu trí tuệ sửa đổi bổ sung 2009 về Thời hạn xử lý đơn đăng ký sở hữu công nghiệp:

"1. Đơn đăng ký sở hữu công nghiệp được thẩm định hình thức trong thời hạn một tháng, kể từ ngày nộp đơn.

2. Đơn đăng ký sở hữu công nghiệp được thẩm định nội dung trong thời hạn sau đây:

a) Đối với sáng chế không quá mười tám tháng, kể từ ngày công bố đơn nếu yêu cầu thẩm định nội dung được nộp trước ngày công bố đơn hoặc kể từ ngày nhận được yêu cầu thẩm định nội dung nếu yêu cầu đó được nộp sau ngày công bố đơn;

b) Đối với nhãn hiệu không quá chín tháng, kể từ ngày công bố đơn;

c) Đối với kiểu dáng công nghiệp không quá bảy tháng, kể từ ngày công bố đơn;

d) Đối với chỉ dẫn địa lý không quá sáu tháng, kể từ ngày công bố đơn.

3. Thời hạn thẩm định lại đơn đăng ký sở hữu công nghiệp bằng hai phần ba thời hạn thẩm định lần đầu, đối với những vụ việc phức tạp thì có thể kéo dài nhưng không vượt quá thời hạn thẩm định lần đầu.

4. Thời gian để người nộp đơn sửa đổi, bổ sung đơn không được tính vào các thời hạn quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này; thời hạn xử lý yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn không vượt quá một phần ba thời gian thẩm định tương ứng quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này."

Theo đó, Thời hạn giải quyết về:

- Kết quả thẩm định hình thức:

·         Thời hạn thẩm định hình thức: 01 tháng kể từ ngày nộp đơn.

·         Cục Sở hữu trí tuệ sẽ xem xét đơn có đủ điều kiện về hình thức, mẫu nhãn, chủ sở hữu đơn, quyền nộp đơn, phân nhóm,…

·         Nếu đơn đăng ký của doanh nghiệp đáp ứng điều kiện, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ Thông báo chấp nhận đơn hợp lệ và cho đăng công bố đơn.

·         Nếu đơn đăng ký của doanh nghiệp không đáp ứng điều kiện, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra Thông báo không chấp nhận đơn và đề nghị doanh nghiệp sửa đổi. Doanh nghiệp tiến hành sửa đổi theo yêu cầu và nộp công văn sửa đổi cho Cục sở hữu trí tuệ.

- Công bố đơn đăng ký nhãn hiệu:

·         Thời hạn công bố đơn: 02 tháng kể từ ngày có Thông báo chấp nhận đơn hợp lệ.

·         Nội dung công bố đơn đăng ký nhãn hiệu là các thông tin liên quan đến đơn hợp lệ ghi trong thông báo chấp nhận đơn hợp lệ, mẫu nhãn hiệu và danh mục hàng hóa, dịch vụ kèm theo.

- Kết quả thẩm định nội dung:

·         Thời hạn thẩm định nội dung: 09 tháng kể từ ngày công bố đơn.

·         Cục sở hữu trí tuệ xem xét các điều kiện đăng ký nhãn hiệu từ đó đánh giá khả năng cấp văn bằng cho nhãn hiệu mà doanh nghiệp đăng ký.

·         Nếu đơn đăng ký nhãn hiệu đáp ứng đủ điều kiện thì Cục Sở hữu trí tuệ ra Thông báo dự định cấp văn bằng cho nhãn hiệu mà doanh nghiệp đã đăng ký.

·         Nếu đơn đăng ký nhãn hiệu không đáp ứng đủ điều kiện, Cục Sở hữu trí tuệ ra Thông báo không cấp văn bằng cho nhãn hiệu mà doanh nghiệp đăng ký. Doanh nghiệp xem xét và gửi công văn trả lời, khiếu nại quyết định của Cục Sở hữu, đồng thời đưa ra các căn cứ để cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu cho nhãn hiệu của doanh nghiệp.

- Cấp văn bằng:

·         Thời hạn cấp văn bằng: 02-03 tháng kể từ ngày nộp lệ phí cấp văn bằng.

·         Sau khi có quyết định cấp văn bằng, Doanh nghiệp nộp lệ phí vấp văn bằng và lấy văn bằng bảo hộ nhãn hiệu.

Như vậy, thời hạn tối đa để Cục sở hữu trí tuệ giải quyết đơn đăng ký nhãn hiệu hàng hóa là 15 tháng. Theo như thông tin bạn cung cấp, ban gửi đơn đăng ký nhãn hiệu hàng hóa cho Cục sở hữu trí tuệ từ tháng 4/2014, đến nay đã quá thời hạn giải quyền.

Vì vậy, bạn có quyền khiếu nại với cơ quan quản lý nhà nước về sở hữu công nghiệp hoặc khởi kiện ra toà án theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ và pháp luật có liên quan theo quy định tại khoản 1 Điều 14 Nghị định 103/2006/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp: "Người nộp đơn và mọi tổ chức, cá nhân có quyền, lợi ích liên quan trực tiếp đến quyết định hoặc thông báo liên quan đến việc xử lý đơn đăng ký sở hữu công nghiệp do cơ quan quản lý nhà nước về sở hữu công nghiệp ban hành có quyền khiếu nại với cơ quan quản lý nhà nước về sở hữu công nghiệp hoặc khởi kiện ra toà án theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ và pháp luật có liên quan".

Câu hỏi tương tự liên quan:

- Thủ tục gia hạn bảo hộ nhãn hiệu tại Việt Nam.

- Thủ tục bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam

Xổ số Vũng Tàu

Ls. Hà Ngọc Hạ
Ls. Hà Ngọc Hạ
Ls. Mai Đức Đông
Ls. Mai Đức Đông
Ls. Nguyễn Duy Hạnh
Ls. Nguyễn Duy Hạnh
Ls. Nguyễn Thành Đạt
Ls. Nguyễn Thành Đạt
Ls. Nguyễn Thị Yến
Ls. Nguyễn Thị Yến
Ma Thị Là
Ma Thị Là
Nguyễn Tiến Hoàng
Nguyễn Tiến Hoàng
Lê Thị Thu Trang
Lê Thị Thu Trang
Ý kiến phản hồi -
Tên của bạn
Điện thoại
Email
Địa chỉ