xổ số miền bắc 200 ngày

Date27/04/2018 | 14:25

xổ số miền bắc 200 ngày

Câu hỏi 9: Công ty tôi là pháp nhân Trung Quốc đang hoạt động tại Việt Nam, tôi xin hỏi muốn lập cơ sở bán lẻ cho công ty thì tôi cần thực hiện những thủ tục gì?

 1. Căn cứ pháp lý

-  Luật đầu tư 2014.

- Luật Doanh nghiệp 2014

- Nghị định số 09/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Luật thương mại và Luật quản lý ngoài thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;

- Thông tư số 08/2013/TT-BCT quy định chi tiết về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

B- Luật sư trả lời

 Thứ nhất, Cơ quan cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ

Sở công thương nơi tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đặt cơ quan bán lẻ thực hiện việc cấp, cấp lại, điều chỉnh, gia hạn, thu hồi Giấy phép lập cơ sở bán lẻ.

Cơ quan cấp Giấy phép lấy ý kiến Bộ Công thương trước khi cấp, điều chỉnh Giấy phép lập cơ sở bán lẻ.

Thứ hai, điều kiện lập cơ sở bán lẻ

Trường hợp 1: Đối với lập cơ sở bán lẻ thứ nhất; lập cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất thuộc trường hợp không phải thực hiện kiểm tra nhu cầu kinh tế

 • Có kế hoạch về tài chính để lập cơ sở bán lẻ;
 • Không còn nợ thuế quá hạn trong trường hợp đã được thành lập tại Việt Nam từ 01 năm trở lên;
 • Địa điểm lập cơ sở bán lẻ phù hợp với quy hoạch có liên quan tại khu vực thị trường địa lý;

Trường hợp 2: Đối với lập cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất

 • Đáp ứng các điều kiện như trường hợp 1;
 • Đáp ứng tiêu chí kiểm tra nhu cầu kinh tế theo quy định.

Thứ ba, trình tự cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ

Trường hợp 1 : Cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ thứ nhất, cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất thuộc trường hợp không phải thực hiện thủ tục kiểm tra nhu cầu kinh tế.

Cá nhân, tổ chức có nhu cầu nộp 02 Bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép lập cơp sở bán lẻ đến cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép. Hồ sơ bao gồm:

 • Đơn đề nghị cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ (theo mẫu số 04);
 • Bản giải trình;
 • Tài liệu của cơ quan thuế chứng minh không còn nợ thuế quá hạn;
 • Bản sao: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án lập cơ sở bán lẻ (nếu có), Giấy phép kinh doanh;
 • Văn bản ủy quyền cho Công ty luật Việt An thực hiện thủ tục xin cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan cấp Giấy phép kiểm tra hồ sơ.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đủ và hợp lệ, Cơ quan cấp Giấy phép kiểm tra việc đáp ứng điều kiện được cấp Giấy phép theo quy định hay không. Trường hợp đáp ứng điều kiện, Cơ quan cấp Giấy phép gửi hồ sơ kèm văn bản lấy ý kiến Bộ Công thương.

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Bộ Công thương xem xét để có văn bản chấp thuận cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ.

Sau khi có chấp thuận của Bộ Công thương, Cơ quan cấp Giấy phép tiến hành cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ cho cá nhân, tổ chức đề nghị trong thời hạn 03 ngày làm việc.

Trường hợp 2 : Cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất thuộc trường hợp phải thực hiện kiểm tra nhu cầu kinh tế.

Cá nhân, tổ chức có nhu cầu nộp 02 Bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép lập cơp sở bán lẻ đến cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép. Hồ sơ bao gồm:

 • Đơn đề nghị cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ (theo mẫu số 04);
 • Bản giải trình;
 • Tài liệu của cơ quan thuế chứng minh không còn nợ thuế quá hạn;
 • Bản giải trình các tiêu chí kiểm tra nhu cầu kinh tế;
 • Bản sao: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án lập cơ sở bán lẻ (nếu có), Giấy phép kinh doanh;
 • Văn bản ủy quyền cho Công ty luật Việt An thực hiện thủ tục xin cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan cấp Giấy phép kiểm tra hồ sơ.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đủ và hợp lệ, Cơ quan cấp Giấy phép kiểm tra việc đáp ứng điều kiện được cấp Giấy phép theo quy định hay không. Trường hợp đáp ứng điều kiện, Cơ quan cấp Giấy phép đề xuất thành lập Hội đồng ENT.

Trong 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định thành lập Hội đồng ENT, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thành lập hội đồng ENT.

Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày thành lập, Hội đồng ENT đánh giá các tiêu chí ENT để Chủ tịch hội đồng ENT có văn bản kết luận đề xuất.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản kêt luận đề xuất của Chủ tịch Hội đồng ENT, Cơ quan cấp Giấy phép gửi hồ sơ kèm văn bàn lấy ý kiến tới Bộ Công thương.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Bộ Công thương căn cứ vào quy định của pháp luật mà ra văn bản chấp thuận cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ.

Sau khi có chấp thuận của Bộ Công thương, Cơ quan cấp Giấy phép tiến hành cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ cho cá nhân, tổ chức đề nghị trong thời hạn 03 ngày làm việc.

Thời hạn Giấy phép lập cơ sở bán lẻ

Giấy phép lập cơ sở bán lẻ có thời hạn tương ứng với thời hạn còn lại trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án lập cơ sở bán lẻ.

Trường hợp không có Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, thời hạn Giấy phép lập cơ sở bán lẻ tương ứng với thời hạn được ghi trong tài liệu về địa điểm lập cơ sở bán lẻ.

Khi hết thời hạn, cá nhân, tổ chức có quyền gia hạn thời hạn Giấy phép bán lẻ đó theo trình tự pháp luật quy định.

Câu hỏi tương tự liên quan khác:

- Thủ tục xin cấp giấy phép sản xuất.

- Thủ tục xin cấp Giấy phép phòng cháy chữa cháy.

-  Thủ tục xin cấp Giấy phép quảng cáo.

- Thủ tục xin cấp Giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm.

-  Thủ tục xin cấp Giấy phép bảo vệ môi trường,….

Xổ số Max 3D

Ls. Hà Ngọc Hạ
Ls. Hà Ngọc Hạ
Ls. Mai Đức Đông
Ls. Mai Đức Đông
Ls. Nguyễn Duy Hạnh
Ls. Nguyễn Duy Hạnh
Ls. Nguyễn Thành Đạt
Ls. Nguyễn Thành Đạt
Ls. Nguyễn Thị Yến
Ls. Nguyễn Thị Yến
Ma Thị Là
Ma Thị Là
Nguyễn Tiến Hoàng
Nguyễn Tiến Hoàng
Lê Thị Thu Trang
Lê Thị Thu Trang
Ý kiến phản hồi -
Tên của bạn
Điện thoại
Email
Địa chỉ